"สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล"

โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10

ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงทุกสาขา

"สถาบันทางการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล"

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เป็นโรงพยาบาลที่มีไอซียูมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพที่ 10 มีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษจำนวน 5 ด้าน คือด้านโรคหัวใจ , มะเร็ง , อุบัติเหตุ ,ทารกแรกเกิดและปลูกถ่ายอวัยวะ โดยให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว กัมพูชา รวมถึงประชาชนในเขตอีสานใต้

 • เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 1,188 เตียง
 • หอผู้ป่วยทั้งหมด 77 หอผู้ป่วย
 • ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
 • บุคลากรทั้งหมด 3,899 คน

งานบริการ

จองห้องพิเศษ

ห้องพิเศษโฉมใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถจองล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง

นัด/เลื่อนนัด

แจ้งเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบตารางการนัดหมายของท่านได้ด้วยตนเอง

ตารางบริการและออกตรวจของแพทย์

ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์แต่ละแผนกที่เป็นปัจจุบัน เพื่อการนัดหมายที่ถูกต้อง

จองห้องประชุม

จองห้องประชุมสำหรับหน่วยงานและองค์กร

ตรวจสอบเรื่องยา

ติดตามสถานะการส่งยา และข้อมูลด้านเภสัชกรรม

แจ้งโอนเงิน

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล เงินบริจาค และติดตามสถานะการโอน

ศูนย์ความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ • ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

  ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

  ครอบคลุมการบริการรักษาพยาบาลขั้นสูงระดับตติยภูมิและให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ ดูแลรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดถึง1เดือนที่มีภาวะวิกฤตและไม่วิกฤตทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบริการ • ศูนย์โรคหัวใจ

  ศูนย์โรคหัวใจ

  รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยการแพทย์ขั้นสูง ด้วยระบบ fast track  รับส่งต่อและปรึกษาทั้งเขตสุขภาพที่ 10 และประเทศเพื่อนบ้าน ครอบคลุมทั้งป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูสภาพ • การแพทย์ทางเลือก

  การแพทย์ทางเลือก

  การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และการแพทย์แผนจีน ที่ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัว ลดอาการปวด ข้อติด โรคไมเกรน อ่อนแรง และอีกหลายๆระบบในร่างกาย  อีกหนึ่งทางเลือกด้านสุขภาพที่คุณต้องลอง • กุมารเวชกรรม

  กุมารเวชกรรม

  รับส่งต่อโรคทางกุมารทั้งในเขตสุขภาพ 10  และประเทศเพื่อนบ้าน  ให้การดูแลด้วยการแพทย์ขั้นสูง แบบองค์รวมและผสมผสาน เข้าใจบริบทของผู้ป่วยแต่ละครอบครัว เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง และนักศึกษาแพทย์  ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ทันสมัยและพร้อม • ความเชี่ยวชาญด้านศัลกรรม

  ความเชี่ยวชาญด้านศัลกรรม

  ผ่าตัดหัวใจและปอด สมอง  ตับ เปลี่ยนไต  นิ่ว  ลำไส้ และอื่นๆ ครอบคลุมโรคทางศัลกรรม ด้วยเครื่องมือและห้องผ่าตัดที่ทันสมัย • ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรม

  ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรม

   ให้การดูแลรักษาโรคทางทันตกรรมขั้นสูง ด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัย • ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็ง

  ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็ง

  ครอบคลุมการผ่าตัด เคมีบำบัด ฮอร์โมน รังสีรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  พร้อมทีมงานที่ให้การดูแลแบบบูรณาการ  ครอบคลุมถึงการดูแลระยะสุดท้ายด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ • ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเม็ดเลือด

  ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเม็ดเลือด

  ทีมโรคเลือด มะเร็งในเด็ก และหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก มีความเชี่ยวชาญในการดูแลโรคเลือด เช่น ธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย เกล็ดเลือดต่ำ และโรคมะเร็งในเด็ก รวมทั้งการรักษามี่มีความซับซ้อนโดยการปลูกภ่ายไขกระดูก ( stem cell transplant ) มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแ • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุ

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุ

   ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บครบวงจรทุกอวัยวะ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิกฤติ  ศัลยแพทย์เฉพาะด้านที่ครอบคลุม พร้อมห้องผ่าตัดและเครื่องมือที่ทันสมัย • ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  SPS check up center ตรวจสุขภาพตามหลักวิชาการ ตรงตามความเสี่ยงรายบุคคล ให้บริการทั้งภายในและนอกสถานที่ พร้อมการดูแลต่อเนื่องตรงจุดโดยผู้เชี่ยวชาญ "การตรวจที่ได้มาตรฐาน ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ในราคาภาครัฐ" • ศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

  ศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

  สถาบันผลิตแพทย์ เฉพาะทางและสหวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ครอบครัว      พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืน


ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประชาสัมพันธ์

16-10-2020 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

12-10-2020 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

09-10-2020 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 15-22 ตุลาคม 2563

ความรู้ด้านสุขภาพ

เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ช่องทางบริจาค

บริการพิเศษ