ประชาสัมพันธ์

.สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ 003/2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563