ประชาสัมพันธ์

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ 004/2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563