ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน PTA Balloon ๐.๐๓๕" เคลือบด้วยHydrophilic coating พร้อมอุปกรณ์พองบอลลูน

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 042/2565


วันที่ 24-11-2021