ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ในรายการ ชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดหลอดลมและกล่องเสียงในเด็กและผู้ใหญ่ (Set D/L + Bronchoscope) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2)


วันที่ 24-11-2021