ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ในรายการ โคมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดแขวนเพดานแบบโคมคู่สำหรับศัลยกรรม โสต ศอ นาสิก จำนวน 1 ชุด