ประชาสัมพันธ์

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ 026/2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563