ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ 406/2564 ลว. 18 สค.64. ครั้งที่ 1 ลว. 6 มค.65.