ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณวัสดุการแพทย์ทั่วไป ในรายการถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง แบบไม่มีแป้ง (บรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐ คู่/กล่อง) จำนวน ๔ รายการ

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 077/2565


วันที่ 11-01-2022