ประชาสัมพันธ์

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ 036/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563