ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุบริโภค เพื่อใช้ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ ในรายการอาหารทางการแพทย์สูตรมาตรฐาน (บรรจุไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กรัม/บรรจุภัณฑ์)

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 200/2565


วันที่ 05-05-2022