ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ที่ใช้ในการฟอกเลือด เพื่อใช้ในศูนย์ไตเทียมสรรพสิทธิ์ ในรายการสายสำหรับต่อนำเลือดเข้าตัวกรองไตเทียม

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 204/2565


วันที่ 09-05-2022