ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา ในรายการสารหนืดโซเดียมไฮยาลูโรเนต ๒%

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 294/2565


วันที่ 30-06-2022