ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหลอดเลือด ในรายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายบอลลูน ๐.๐๑๘ นิ้ว

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 297/2565


วันที่ 01-07-2022