ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกจำนวน 2 รายการ

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 298/2565


วันที่ 01-07-2022