ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ 282/2565 ลว. 30 มิ.ย.65. ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565