ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องคลอด ในรายการ ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้ายแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)