ประชาสัมพันธ์

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ 062/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563