ประชาสัมพันธ์

บันทึกแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่ 252/2563 ลว. 5 พค.63. ครั้งที่ 1 ลว. 23 ธค.63.