ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกกาศเผยแพร่สสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ในรายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดสำหรับการฉีดสี

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 120/2566


วันที่ 18-01-2023