ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ที่หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 ในรายการ เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีด จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ 119/2566

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาซื้อขาย บริษัท โซวิค จำกัด สัญญาเลขที่ 119/2566


วันที่ 17-01-2023