ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและ ทรวงอก ประเภทสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน PTA Balloon ๐.๐๓๕" เคลือบด้วย Hydrophilic coating พร้อมอุปกรณ์พองบอลลูน

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 126/2566


วันที่ 23-01-2023