ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกกาศเผยแพร่สสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ในรายการชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอกชนิดใช้งานได้ระยะยาว (Extra Corporeal Life Support Set)

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 185/2566


วันที่ 13-03-2023