ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานพยาธิกายวิภาค ในรายการ เครื่องย้อมสีสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมเครื่องปิดแผ่นแก้วลงบนสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ 187/2566