ประชาสัมพันธ์

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ 076/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563