ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการสายสวนหัวใจรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดบอลลูน

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 388/2566


วันที่ 04-09-2023