ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ทั่วไป ในรายการถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแบบมีแป้ง (บรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐ คู่/กล่อง) ทุกขนาด

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 389/2566


วันที่ 08-09-2023