ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ในรายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one จำนวน 10 เครื่อง ด้วยเงินอุดหนุนศูนย์แพทยศาสตรศึกษา สัญญาเลขที่ 392/2566