ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง เพื่อใช้ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ ในรายการ รถขนส่งอาหารระบบไฟฟ้าแบบนั่งขับ พร้อมตู้สแตนเลส จำนวน 5 คัน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ สัญญาเลขที่ 397/2566


วันที่ 15-09-2023