ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 398/2566


วันที่ 18-09-2023