ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ที่กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ในรายการ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ 399/2566


วันที่ 18-09-2023