ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายงแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา ในรายการสารหนืดโซเดียมไฮยาลูโรเนต ๒%

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 402/2566


วันที่ 21-09-2023