ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล OPD ในรายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมวิเคราะห์ความเร่งด่วนของโรคหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง (ซื้อทดแทน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ สัญญาเลขที่ 401/2566


วันที่ 21-09-2023