ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ทั่วไป ในรายการชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญเลขที่ 407/2566


วันที่ 25-09-2023