ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ ในรายการหลอดบรรจุแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 050/2567


วันที่ 15-11-2023