ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ