ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด


ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด


วันที่ 17-11-2020