ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานประจำห้องทดลอง

 ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานประจำห้องทดลองประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานประจำห้องทดลอง


วันที่ 17-11-2020