ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบในการสอบแข่งขันเพื่อประเมินสมรรถนะและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร นักทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบในการสอบแข่งขันเพื่อประเมินสมรรถนะและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร นักทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบในการสอบแข่งขันเพื่อประเมินสมรรถนะและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)


วันที่ 28-06-2022