ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ลว. 14 กันยายน 2565รายละเอียดประกาศ


วันที่ 19-09-2022