ประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ