ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รับสมัครวันที่ 15 พ.ย. - 22 พ.ย 2566 ในวันและเวลาราชการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)