ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศการยกเลิกมูลนิธิโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประกาศทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการยกเลิกมูลนิธิโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ประกาศทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการยกเลิกมูลนิธิโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


วันที่ 21-12-2021