ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ภายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


วันที่ 05-11-2020