ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่สัญญาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการสายสวนบอลลูนถ่างขยายหลอดเลือด

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้สัญญาเลขที่ 014/2564


วันที่ 16-10-2020