ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน PTA Balloon ๐.๐๓๕" เคลือบด้วย Hydrophilic coating พร้อมอุปกรณ์พองบอลลูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศยกเลิก


วันที่ 09-09-2021