ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฟิลเตอร์ห้องผ่าตัดพยาธิ อาคารพยาธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฟิลเตอร์ห้องผ่าตัดพยาธิ อาคารพยาธิ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฟิลเตอร์ห้องผ่าตัดพยาธิ อาคารพยาธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น
               ในรายการ จ้างเหมาปรับปรุงฟิลเตอร์ห้องผ่าตัดพยาธิ อาคารพยาธิ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคา
ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท ไตรเทค อิมเพค จำกัด (ส่งออก)ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
อรทัย อุทัยกรณ์
(นางสาว อรทัย อุทัยกรณ์)
นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 วันที่ 12-10-2021