ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ
วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก จำนวน ๓ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

                                 ตามประกาศ  จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก จำนวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ จำนวน ๓ รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                                     ๑. ลิ้นหัวใจเทียมชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัว Single sheet จำนวน ๕๐ ชุดๆละ ๖๑,๐๐๐ บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาเพียงรายเดียว
                                     ๒. ขอบลิ้นหัวใจเทียมแบบ Physio จำนวน ๕๐ ชุดๆละ ๑๗,๖๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาเพียงรายเดียว
                                     ๓. ลิ้นหัวใจเทียมชนิดใบคู่ทำจาก Pyrolytic Carbon จำนวน ๘๐ ชุดๆละ ๓๐,๖๐๐ บาท
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๔๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอและ
ใบเสนอราคาเพียงรายเดียว

                                 จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔        
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง บุษดี แก้วกันยา) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ประกาศยกเลิก


วันที่ 12-10-2021