ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา ในรายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้สีเหลือง บรรจุอยู่ในตัวส่งเลนส์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา
ในรายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้สีเหลือง บรรจุอยู่ในตัวส่งเลนส์ (ครั้งที่ )
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               
                      ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา ในรายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้สีเหลือง บรรจุอยู่ในตัวส่งเลนส์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น
                      ในรายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้สีเหลือง บรรจุอยู่ในตัวส่งเลนส์ จำนวน ๕๐๐ กล่องๆละ
,๘๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 
วี.เอ. เซอร์จิคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด

                                              ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


 

             (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง
 
วิไล บัวงาม
(นางสาว วิไล บัวงาม)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 ประกาศผู้ชนะ


วันที่ 14-10-2021