ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา ในรายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา
ในรายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
              
                      ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานจักษุวิทยา ในรายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
                      ในรายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบใส จำนวน ๘๐๐ กล่องๆละ ๒,๕๔๖ บาท
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๖,๘๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการ
เสนอราคา ได้แก่ บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด  

                                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


 

             (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง
 
วิไล บัวงาม
(นางสาว วิไล บัวงาม)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 ประกาศผู้ชนะ


วันที่ 14-10-2021